title

درباره رویداد

همایــش ســالانه آیدیــاز محلــی بــرای گردهمایــی رهـبـران جــوان، صاحبــان صنایــع، مدیــران شرکت‌هــا، سیاسـتگذاران، رگولاتورهـا، اسـاتید دانشـگاه و صاحبنظران خـبـره هــر صنعــت اســت.

هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد، تشریح تحــولات عـصـر نوپدیــد دیجیتــال و ریســک‌ها و فرصت‌هایــی اســت کـه بـرای اقتصـاد ایـران بـه همـراه خواهنـد داشـت. هـدف دیگــر، ایجــاد اجمــاع نخبگانــی از ذینفعــان، از جملــه صاحبـان کسـب‌وکارها، رگولاتورهـا و سیاسـتگذاران بـر سر چگونگــی بهره‌بــرداری حداکـثـری از فرصت‌هــا و مدیریــت ریســک‌های سیســتمیک پیــش رو اســت. بی‌شــک تحقــق ایــن هــدف، فراتــر از برگــزاری یــک همایـش سـالانه، نیازمنـد دیده‌بانـی تحـولات، سـازماندهی اتاق‌‌هــای فکــر، تعامــل مســتمر بــا ذینفعــان، و ایجــاد اعتمـاد در ارکان اقتصـاد ایـران اسـت.

از ایـن رو آیدیـاز تنها یــک رویــداد نیســت؛ بلکــه بسـتـری بــرای تعامــل پیوســته بــا ذینفعــان، و پلتفرمــی بــرای روابــط پایــدار و خلــق ارزش جمعـی بـرای کسـب‌وکارهای ایرانـی در بخش‌هـای سـنتی و نوپدیـد اسـت؛ پلتفرمـی بـا مشـارکت همـه‌ی اعضـا بـرای شناســایی و معرفــی ایده‌هــا و اندیشــه‌های گوناگــون و ترکیــب و تبدیــل آنهــا بــه راهکارهــای اقدام‌پذیــر.

هــر ســال همزمــان بــا برگــزاری آیدیــاز ضمــن ارزیابــی و بازبینــی اقدامــات و پیشرفت‌هــای انجــام شــده در قالــب پلتفــرم، شرکت‌هــا و کســب‌وکارها فرصــت توامــان بــرای بیــان رودرروی دغدغه‌هــا و مســائل و نمایــش ایده‌هــا، راهکارهــا، محصــولات، نوآوری‌هــا و دســتاوردها را خواهنــد یافــت. امیــد اســت بــا تحقــق ایــن اجمــاع نخبگانــی بــه رغــم از دســت دادن فرصت‌هــای تاریخــی گذشــته، بتوانیــم از گلــوگاه تمدنــی کنونــی سربلنــد عبــور کنیــم و بــا ظرفیــت حداکـثـری از منافــع عـصـر دیجیتــال بهره‌منــد شــویم.


محل برگزاری
تهران
مرکز همایش‌های برج میلاد

تاریخ برگزاری

شهریور ۱۴۰۳